หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
"ประชาคมเข้มแข็ง เมืองแห่งภูมิปัญญา
สาธารณูปโภคครบถ้วน เกษตรกรรมยั่งยืน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจดี
สนับสนุนการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการ"
 
พันธกิจ
 
    จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานครบทุกหมู่บ้าน
    พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง และให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
    จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง
    สร้างพลังประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนโดยการจัดเวทีประชาคม
    จัดการและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์พทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
    ส่งเสริมและจัดการศึกษา อบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมกับประชาชนทุกวัย
    ส่งเสริมสุขภาอนามัยของประชาชนในสมบูรร์แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบิรหารจัดการ
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐานครอบคลุม และทั่วถึง
    พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
    พัฒนาระบบผังเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
    ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
ที่เหมาะสมกับพื้นที่
    ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะมีงานทำ
    ส่งเสริมตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
    พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
    พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องที่ยว
    แก้ไขปัญหาความยากจน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
    ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม "ประเทศไทย4.0"
    ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศการค้าชายแดน
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
ด้านการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
    สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
    ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
    สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคม ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
    สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง
    สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    การพัฒนาความมั่นคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกลุ่มวัย/ทุกช่วงวัย
    สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
    การคุ้มครองพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
    การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิ์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยทรดกทางศิลปวัฒนธรรมตำบลตาลชุม
    พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานในตำบลตาลชุม
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่
ต้นน้ำฝายชะลอน้ำ
    ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชรติ อันเกิดจากภัยพิบัติและส่งแวดล้อม
    ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติท้องถิ่น ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่
6
ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นและบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น
    สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
    พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบิรหารด้านบุคลากร
    จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของท้องถิ่น
    ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายภายประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่
7
การพัฒนาที่ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน
    สนับสนุนให้มีการจัดการพื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่อยู่อาศัยและการถือครองที่ดินเหมาะสม กับ พื้นที่ป่าต้นน้ำ
    สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรของพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ : 054-718201 โทรสาร : 054-718202
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
จำนวนผู้เข้าชม 170,081 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10