ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาสราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ประปาดอนแก่ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
รายงานผลการเปิดซองซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์โอทอปตำบลตาลชุม
ส่งประกาศผลการพิจรณาสอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์โอทอปตำบลตาลชุม
ส่งประกาศสอบราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์โอทอป
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนฯ
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการศ่อมแซมถนนฯ
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางพาราฯ
ทะเบียนประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิการจัดหาพัสดุ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนฯ บ้านปง-ห้วยโป่ง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปง-ห้วยโป่ง
รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
พิจรณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง
ส่งประกาศประมูลจ้างด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ทะเบียนประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ
ประกาศคณะกรรมการรายชื่อผู้ขนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปา
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเมนระบบประมาหมู่บ้าน
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาวางท่อเมนระบบประปา
ส่งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน
ทะเบียนประกาศ ปิดประกาศ ณ ที่ทำการ อบต_ตาลชุม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัสดุ
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5 2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์โอทอปตำบลตาลชุม
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์โอทอปตำบลตาลชุม
ส่งประกาศสอบราคากลาง
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202