ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น

ส่วนการคลัง  งานผลประโยชน์

                ติดต่อเรื่องการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ

ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง ได้แก่    - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                                                                         -  ภาษีป้าย

                                                                         -  ภาษีบำรุงท้องที่

ระยะเวลาชำระภาษี  เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี

                              ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจาก

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ  กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                              ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน  โรงเรือน  สิ่งปลูกสร้าง  เช่น ตึก  อาคาร  คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ในเขตเทศบาลซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่า  หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัยอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาล
 

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                              ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบล กรอกรายละเอียด
และยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษี  ภายในเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

                              ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี  (แบบ ภ.ร.ด. 8) จากองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว 
ชำระเงินภายใน  30  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

หลักฐานที่ต้องนำไป

·         สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 หรือ น.ส. 3ก

·         บัตรประจำตัวประชาชน

·         สำเนาทะเบียนบ้าน

·         ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์ ,ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

·         ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

การอุทธรณ์

                        หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน    ให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์  ภายใน  15  วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน ภ.ร.ด.8

 

อัตราโทษและค่าปรับ

                        1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200  บาท  และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน  10  ปี

                        2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน  6  เดือน หรือปรับไม่เกิน  500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน  5  ปี

                        3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด  30  วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

                           3.1 ไม่เกิน  1 เดือน  เสียเพิ่ม  2.5%

                           3.2  เกิน  1 เดือน  แต่ไม่เกิน  2 เดือน  เพิ่ม  5%

                           3.3  เกิน  2 เดือน  แต่ไม่เกิน  3 เดือน  เพิ่ม  7.5%

                           3.4 เกิน   3 เดือน  แต่ไม่เกิน  4 เดือน  เพิ่ม   10%

                           3.5  เกิน  4  เดือนขึ้นไป  ให้ยึดอายัด  หรือขายทอดตลาด

ทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง  หรือออกหมายยึด 

ภาษีป้าย

ระยะเวลาชำระภาษี  เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  ของทุกปี

ป้ายที่ต้องชำระภาษี

                        คือ ป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ 
ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร  ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

                        1.ให้เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่งานผลประโยชน์  ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ภายในเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  ของทุกปี และต้องชำระภายใน  15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

                        2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  พื้นที่ป้าย,ข้อความ,ภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ภายใน 15  วัน  นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง  แก้ไข

                        3. ในกรณีที่มีการโอนป้าย  ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม 
ภายใน  30 วัน นับแต่วันที่รับโอน
 

อัตราภาษีป้าย

                        1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา 3 บาท: 500 ตร.ซม.

                        2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ  หรือปนกับภาพและ หรือ เครื่องหมายอื่น 
ให้คิดอัตรา  20  บาท :  500  ตร.ซม.

                        3. ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา   40  บาท :  500 ตร.ซม.

                        -  ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่

                        -  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน  หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

                        4. ป้ายตาม 1,2,3  เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว  ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200  บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท

หลักฐานที่ต้องนำไป

  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์
  • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว

การอุทธรณ์ภาษีป้าย

                        ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม ภ.ป. 4  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

อัตราโทษและค่าปรับ

                        1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม  หรือหลังติดตั้งป้าย  15  วัน  เสียเงินเพิ่ม  10%  ของค่าภาษี

                        2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง  ทำให้ค่าภาษีน้อยลง  ต้องเสียเงินเพิ่ม  10%  ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

                        3. ไม่ชำระเงินภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม  2 % ต่อเดือนของค่าภาษี  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

                        4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000 – 50,000  บาท

                        5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย  ภายใน  30  วัน  ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  1,000 – 10,000  บาท

                        6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ – ที่อยู่  เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย  ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น 
และมีพื้นที่เกิน  2  ตารางเมตร  ต้องระวางโทษปรับวันละ  100  บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด

                        7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ

ตอบคำถามด้วยถ้อยคำ  อันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  1  ปี หรือปรับตั้งแต่  5,000 – 50,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

ภาษีบำรุงท้องที่

ระยะเวลาชำระภาษี  เดือนมกราคม – เดือนเมษายน  ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่  หมายถึง  ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ  นิติบุคคล  ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

                        1. ให้เจ้าของที่ดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (แบบ ภ.บ.ท. 5)
ที่งานผลประโยชน์  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม  และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม – เดือนเมษายน  ของทุกปี

                        2. กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่  หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดินเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ
  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
 

หลักฐานที่ต้องนำไป

  • สำเนาโฉนดที่ดิน  นส. 3 หรือ นส. 3 ก
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว

การลดหย่อน  และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

                        1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย  โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น  ลดหย่อนได้  2  งาน
  ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
 

อัตราโทษและค่าปรับ

                        1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม  10% ของค่าภาษี

                        2.  ยื่นรายการไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม  10%

ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

                        3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลง  ต้องเสียเงินเพิ่มอีก  1  เท่า  ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

                        4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่  30  เมษายน  ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปีของค่าภาษี  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน                       

การขออนุญาตประกอบกิจการค้า

                        ผู้ประกอบกิจการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม  ต้องมายื่นคำร้องขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
โดยกิจการค้าที่ต้องมีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีดังนี้

                        1. ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                        2.  ใบอนุญาตให้ผู้รับจ้างแต่งผม 

หลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการยื่นคำขอออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                        1. บัตรประจำตัวประชาชน

                        2. ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ  (กรณีรายเก่า)

                        3. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล  ให้สำเนาหนังสือรับรอง

 

                        การขออนุญาตช่างแต่งผม

                        1. บัตรประจำตัวประชาชน

                        2. สำเนาทะเบียนบ้าน

                        3. ใบรับรองแพทย์

                        4. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

“ชำระภาษีภายในกำหนดลดปัญหาค่าปรับแพง” 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                        ยื่นแบบแสดงรายการ      ภายในเดือน ม.ค. – ก.พ. ของทุกปี

                        ยื่นชำระภาษี                  ภายในเดือน ม.ค. – พ.ค.  ของทุกปี 

ภาษีป้าย

                        ยื่นแบบแสดงรายการ      ภายในเดือน ม.ค. – มี.ค. ของทุกปี

                        ยื่นชำระภาษี                  ภายในเดือน ม.ค. – พ.ค.  ของทุกปี 

ภาษีบำรุงท้องที่

ยื่นชำระภาษี                        ภายในเดือน  เม.ย.       ของทุกปี         

คำแนะนำการชำระภาษี

ส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม

โทร. 054 - 686061

 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202