ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


รู้จักตำบลตาลชุม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

นมัสการพระธาตุฉิมพลี ประเพณีดีงาม เครื่องจักรสานปราณีต  ถิ่นผลิตไม้ผล   ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวหนองหลวง

 

  

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม

   

จุดชมวิว สภาพภูมิประเทศตำบลตาลชุม

 

อ่างเก็บน้ำบ้านสบหนอง

  

พระฐาตุฉิมพลี

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม

 1. ด้านกายภาพ

 

                   ตำบลตาลชุม เดิมชื่อ "ชัยพรม" หรือ "ชัยศรีพรม" มีพระราชกิจจา เป็นผู้ปกครอง เริ่มมีการก่อตั้งชุมชนตั้งแต่ พ.ศ.2310 พื้นที่นี้สันนิฐานว่ามีชาวกาวอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาทางพม่าได้ครอบครอง ราษฎรส่วนใหญ่ย้านถิ่นฐานมาจากเมืองเชียงแสนและเมืองเชียงของ(จังหวัดเชียงราย) พ.ศ.2457 ราชการได้แบ่งแยกอาณาเขตเป็นตำบลตาลชุม อำเภอปัว ต่อมาทางการได้ยุบไปขึ้นกับตำบลป่าคา ระยะหนึ่งจนถึง พ.ศ.2482 จึงได้ตั้งขึ้นเป็นตำบลตาลชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งพ.ศ.2505 ได้แยกตำบลยม ตำบลตาลชุม ตำบลป่าคา ตำบลริม ออกจากอำเภอปัวจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอท่าวังผา และยกฐานะเป็นอำเภอท่าวังผา โดยมีหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ในช่วงฤดูฝนจะเกิดอุทกภัย มีการคมนาคมไม่สะดวก ต่อมาในปีพ.ศ.2518 ราษฎรส่วนใหญ่ได้อพยพถิ่นฐานขึ้นมาตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่ดอนทางทิศตะวันออกของพื้นที่ตำบลตาลชุม คือ 2 ข้างทาง ถนนสาย น่าน-ทุ่งช้าง โดยปัจจุบันมีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 14 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะ สภาตำบลตาลชุม ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบัน (พ.ศ.2561) มี

                   นายจักรพงศ์  ธนฉัตรภคนันท์           ดำรงตำแหน่ง    นายกอบต.ตาลชุม    

                   นางจริยา  คำหว่าง         ดำรงตำแหน่ง    ประธานสภา อบต. ตาลชุม

                   นายเอกราช  อัครถิรโภคิน         ดำรงตำแหน่ง    ปลัดอบต. ตาลชุม

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน หรือชุมชน หรือตำบล

        องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม  ตั้งอยู่เลขที่  228  หมู่ที่ 3  ถนนน่าน-ทุ่งช้าง  ตำบลตาลชุม  อำเภอท่าวังผา   จังหวัดน่าน

                   ระยะทางห่างจาก อำเภอท่าวังผา ถึง อบต.ตาลชุม            8        กิโลเมตร

                   ระยะทางห่างจาก อำเภอเมืองน่าน ถึง อบต.ตาลชุม           34      กิโลเมตร

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

            พื้นที่ของตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่ชันเกิน 30 องศา ประมาณร้อยละ90 ของพื้นที่ตำบลตาลชุม ส่วนพื้นที่ราบตามลุ่มน้ำ จะเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้ำน่าน น้ำยาว และน้ำสาย รวมทั้งหมด จำนวน 127 ตารางกิโลเมตร (79,375 ไร่) แบ่งพื้นที่ได้ดังนี้

          1) พื้นที่ราบ จำนวน 12.50 ตารางกิโลเมตร (7,812.50 ไร่)

          2) พื้นที่สูง/เขา จำนวน 114.50 ตารางกิโลเมตร (71,562.50 ไร่)

           องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม มีพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทางทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

           ทิศเหนือ           ติดต่อกับ         ตำบลศรีภูมิ  และตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

           ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลจอมพระ  และตำบลยม  อำเภอท่าวังผา และตำบลอวน  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

           ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         ตำบลศรีภูมิ  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

           ทิศใต้               ติดต่อกับ         ตำบลบ่อ  อำเภอเมืองน่าน และตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน

 

1.5  จำนวนหมู่บ้าน  

     มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบรวม  14  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย                  

          หมู่ที่  1 บ้านสบหนอง           ผู้ปกครองดูแล   นายประกอบ    เขื่อนแก้ว       (ผู้ใหญ่บ้าน)

          หมู่ที่  2 บ้านป่าเมี่ยง            ผู้ปกครองดูแล    นายสมบูรณ์  พะมิตร             (กำนัน)

          หมู่ที่  3 บ้านตาลชุม             ผู้ปกครองดูแล    นายชุมพล   สุพรม              (ผู้ใหญ่บ้าน)

          หมู่ที่  4 บ้านสบสาย             ผู้ปกครองดูแล    นายชวนพิศ   วงค์ศิริ             (ผู้ใหญ่บ้าน)

          หมู่ที่  5 บ้านปงหนึ่ง             ผู้ปกครองดูแล    นายเกตุ   ปาโน                    (ผู้ใหญ่บ้าน)

          หมู่ที่  6 บ้านดอนแก่ง           ผู้ปกครองดูแล    นายแต่ง   เขียวมงคล            (ผู้ใหญ่บ้าน)

          หมู่ที่  7 บ้านน้ำป้าก             ผู้ปกครองดูแล    นายทรวง   ศิริ                       (ผู้ใหญ่บ้าน)

          หมู่ที่  8 บ้านห้วยโป่ง           ผู้ปกครองดูแล    นายเปลี่ยน      คำรัตน์            (ผู้ใหญ่บ้าน) 

          หมู่ที่  9 บ้านห้วยธนู            ผู้ปกครองดูแล    นายสิงโต        เขื่อนแก้ว         (ผู้ใหญ่บ้าน)

          หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแขม         ผู้ปกครองดูแล    นายสมหมาย   วังสาร              (ผู้ใหญ่บ้าน)

          หมู่ที่ 11 บ้านปงสอง            ผู้ปกครองดูแล    นายสัมฤทธิ์      แสนอาทิตย์     (ผู้ใหญ่บ้าน) 

          หมู่ที่ 12 บ้านสบหนอง         ผู้ปกครองดูแล    นายสมาน     หนองแก้ว           (ผู้ใหญ่บ้าน)

          หมู่ที่ 13 บ้านปงพัฒนา        ผู้ปกครองดูแล    นายประสิทธิ์    กันนิกา            (ผู้ใหญ่บ้าน)

          หมู่ที่ 14 บ้านตาลชุม           ผู้ปกครองดูแล    นายเริ่ม         ยอดหล้า            (ผู้ใหญ่บ้าน) 

     1.6  ประชากร

                   จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลตาลชุม   จำนวน  14  หมู่บ้าน   ประชากรทั้งสิ้น   6,335  คน   แยกเป็นชาย  3,132  คน   หญิง    3,203   คน   (เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563)

     1.7  เบอร์โทรศัพท์ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต.
 
 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

      2.1  อาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

                   1.  ทำการเกษตร     เช่น  

                             -  ทำไร่ (ข้าวโพด,ข้าว)

                             -  ทำสวน  (สวนลำไย , ยางพารา, ลิ้นจี่ , ส้มสีทอง )

                             -  ทำนา

                             -  ปลูกผัก,ยาสูบ ฯลฯ

                   2.  รับราชการ 

                   3.  ค้าขาย 

                   4.  อื่นๆ    เช่น  - จักสานไม้ไผ่ (หัตถกรรมพื้นบ้าน),รับจ้างทั่วไป

         2.2  การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 

ลำดับที่

ชื่อกลุ่ม

ประธานกลุ่ม

ที่ตั้ง

1

กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้าน น้ำป้าก หมู่ที่ 7

นางดวงกมล   หนองแก้ว 

บ้านน้ำป้าก  หมู่ที่  7

2

กลุ่มปลูกพริก บ้านดอนแก่ง หมู่ที่ 6

นายยุรนันต์   ปันคำ

บ้านดอนแก่ง  หมู่ที่  6

3

กลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านดอนแก่ง หมู่ที่ 6

นายถาวร   วงษ์สว่าง

บ้านดอนแก่ง  หมู่ที่  6 

4

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ บ้านห้วยแขม หมู่ที่ 10 

นายธนิพัฒน์   มงคล บ้านห้วยแขม  หมู่ที่  10 

5

     

3. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา

          1. โรงเรียนประถมศึกษา           4        แห่ง

ข้อมูลนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต2 (สพท.น่านเขต  2)

รายชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

อนุบาล1

(คน)

อนุบาล2

(คน)

ป. 1

(คน)

ป. 2

(คน)

ป. 3

(คน)

ป. 4

(คน)

ป. 5

(คน)

ป. 6

(คน)

บ้านสบหนอง

4

7

3

4

4

8

6

16

52

ตาลชุมมิตรภาพที่ 186

24

28

19

26

24

21

18

28

188

บ้านสบสาย 

3

4

3

7

2

4

6

10

39

บ้านปง

7

5

8

13

11

13

18

12

87

รวม

38

44

33

50

41

46

48

66

366

 

          2. โรงเรียนมัธยมศึกษา             1        แห่ง

 ข้อมูลนักเรียน 

 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

รายชื่อโรงเรียน        

จำนวนนักเรียน

รวม    

ม.1

(คน)

ม.2

(คน)

ม.3

(คน)

ม.4

(คน)

ม.5

(คน)

ม.6

(คน)

สารธรรมวิทยาคาร

27

51 44 62 57 54 295

รวม

27 51 44 62 57 54 295


3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                       1        แห่ง

ข้อมูลนักเรียน 

รายชื่อศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 จำนวนนักเรียน (คน)

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม

103

 

 

รวม

 103

 

3.1 สถาบันและองค์การทางศาสนา

                   1. วัด                                                   7        แห่ง

                   2.  สำนักสงฆ์                                          3        แห่ง
3.2 สาธารณสุข

                   1. โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบล                     2        แห่ง

                   2. สถานพยาบาลเอกชนขนาดเล็ก                    1        แห่ง

3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   1. สถานีตำรวจ (สถานีตำรวจภูธรตำบลตาลชุม)     1        แห่ง

4    . การบริการขั้นพื้นฐาน

4.1  การคมนาคม

        ถนนสายหลักที่ใช้ในการสัญจรภายในตำบลและถนนที่ใช้เชื่อมระหว่างตำบล  มีด้วยกัน  11    สาย แยกเป็นถนนลาดยาง    6   สาย และถนนคอนกรีต  5  สาย     

             1.ถนนลาดยาง

- ถนนสาย น่าน - ทุ่งช้าง                อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,6,5,10,11,13,14

- ถนนสายวรนคร                             อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3,5,6,12,1

 - ถนนสายสบสาย - เชียงแล            อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4,12

 - ถนนสายปง – ห้วยโป่ง                อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 11,8

 - ถนนสายสบสาย - น้ำป้าก            อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4,9,7

 - ถนนสายห้วยแขม - สบหนอง         อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 10,12

            2. ถนนคอนกรีต

 - ถนนสายตาลชุม - สบหนอง           อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3,12

 - ถนนสายสบหนอง - สบสาย           อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1,12,4

 - ถนนสายปงหนึ่ง - ปงสอง             อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6,11

 - ถนนสายปงสอง  -  ดอนแก่ง          อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 11,6

 - ถนนสายตาลชุม (2 เส้น)              อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3,14 

4.2  การโทรคมนาคม

          1.  สถานีบริการองค์การโทรศัพท์ดาวเทียมประจำหมู่บ้าน              3       แห่ง

           2.  สถานีเครือข่ายโทรคมนาคมเอกชน (GSM, Truemove,DTAC)     7       แห่ง

          3.  โทรศัพท์สาธารณะ                                                   -     แห่ง

          4.  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                             -      แห่ง  

4.3 การไฟฟ้า

          ไฟฟ้าเข้าถึง       จำนวนหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน 

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

          1. ลำน้ำ                                      6       สาย

          2. ลำห้วย                                     38      สาย

          3. บึง / หนองน้ำ                             3       แห่ง

          4. อ่างเก็บน้ำ                                 6       แห่ง

          5.  สระน้ำ                                    14      แห่ง 

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          1. ฝาย                                        19      แห่ง

          2. บ่อน้ำตื้น                                  323   แห่ง

          3. บ่อโยก                                     26      แห่ง

4.6  แหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

           1.  ประปาภูเขา                                   5     แห่ง

           2.  ประปา(อบต.ดำเนินการเอง)            2     แห่ง

           3. บ่อน้ำบาดาล                                  29   แห่ง

 

ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน 2561องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202