ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


โครงการ สปสช. ประจำปี 2564

โครงการ 0-5 ปี โภชนาการดี สู่พัฒนาการสมวัย ปี 2564

โครงการตำบบตาลชุมฟันดีในกลุ่มเด็ก 0-2 ปี 2564

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทองปี 2564

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2564

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 ปี 2564

โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม ปี 2564

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวโคโรน่า 2019

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ปี 2564

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม_ในการคัดกรองวัณโรคในกลุม 40 - 60 ปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตาลชุม

โครงการ สปสช. ประจำปี 2563องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202