ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.น่าน 2565

โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ถวายพ่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลตาลชุม ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา ปี 2565

- พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

- โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตำบลตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดน่าน มอบน้ำดื่มและอาหารแห้งเพื่อมอบให้ผู้กักตัว ตำบลตาลชุม อ.ท่าวังผา

โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลตาลชุม ประจำปี พ.ศ. 2565

-  รวมภาพกิจกรรมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา

ภาพกิจกรรมทำความสะอาดหลังน้ำท่วม ต.ตาลชุม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการถนนสวยพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565

โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565

โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯประจำปี 2565

 

 

 




กิจกรรมของ อบต.

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2566
ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2564
ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2563



องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202