ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


กฏหมาย อปท.

พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน 2534

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. 2548

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

พรบ.อบต.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ปี2566
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ปี 2565
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ปี 2564
การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ
รายงานปัญหาร้องทุกข์/แก้ไข
มาตรการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563
แบบรายงานต่างๆ ประจำปี 2563
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารเพื่อพาณิชย์และพักอาศัย และการประมูลให้เช่าตลาดสด บ้านตาลชุม หมู่ที่ 3 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ประกาศ เรืองกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ ปี64
ประกาศ เรื่องอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ข้อมูลลานกีฬา
มาตรการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์ประชาชนในตำบลตาลชุม เชิญออกกำลังกาย ณ ลานป่าสาธารณะ หมู่ 3 ตำบลตาลชุม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ตาลชุม
แผนการจัดหาพัสดุปี 2563
หนังสือประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ 2563
ประกาศจังหวัดน่าน
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ_ศ_2561
โครงการรางระบายน้ำ คสล_ตลาดสดตำบลตาลชุม
โครงการก่อสร้างลาน คสล_ ตลาดสดบ้านตาลชุม
โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล๊อคสำนักงาน อบต_ตาลชุม
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ บ้านห้วยโป่ง ม_8
โคงสร้างสร้างรั้วอิฐบล๊อคและรั้วลวดหนามตลาดสดตำบลตาลชุม
แบบ บก03
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสัมหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตาราง ปปช. 2561องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202