ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อ.ท่าวังผา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม.13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน ม.2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน ม.8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน ม.9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน ม.10

ราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศ อบต.ตาลชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

ประกาศ อบต.ตาลชุม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาลชุม หมู่ที่ 3
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาสราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (ประปาดอนแก่ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
รายงานผลการเปิดซองซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์โอทอปตำบลตาลชุม
ส่งประกาศผลการพิจรณาสอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์โอทอปตำบลตาลชุม
ส่งประกาศสอบราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์โอทอป
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนฯ
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการศ่อมแซมถนนฯ
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางพาราฯ
ทะเบียนประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิการจัดหาพัสดุ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนฯ บ้านปง-ห้วยโป่ง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง ปง-ห้วยโป่ง
รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
พิจรณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง
ส่งประกาศประมูลจ้างด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ทะเบียนประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ
ประกาศคณะกรรมการรายชื่อผู้ขนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปา
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเมนระบบประมาหมู่บ้าน
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาวางท่อเมนระบบประปา
ส่งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน
ทะเบียนประกาศ ปิดประกาศ ณ ที่ทำการ อบต_ตาลชุม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัสดุ
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5 2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์โอทอปตำบลตาลชุม
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์โอทอปตำบลตาลชุม
ส่งประกาศสอบราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202