ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการในตำบล.ตาลชุม ระยะที่6 ประจำปี พ.ศ. 2563

        สกัดน้ำมันจากพลาสติก

         รูปสกัดน้ำมันจากพลาสติก

-  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร ฯ ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลตาลชุม ประจำปี 2563

โครงการครอบครัวอบอุ่น วัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้เรื่องเอดส์ ประจำปี 2563

โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563

โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลตาลชุม ประจำปี 2563

โครงการเลี้ยงเสี้ยวเมือง ประจำปี 2563

โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ประจำปี 2563

 

 
กิจกรรมของ อบต.

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2564
ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2562องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202