ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการในตำบล.ตาลชุม ระยะที่6 ประจำปี พ.ศ. 2563

        สกัดน้ำมันจากพลาสติก

         รูปสกัดน้ำมันจากพลาสติก

-  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร ฯ ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลตาลชุม ประจำปี 2563

โครงการครอบครัวอบอุ่น วัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้เรื่องเอดส์ ประจำปี 2563

โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563

โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลตาลชุม ประจำปี 2563

โครงการเลี้ยงเสี้ยวเมือง ประจำปี 2563

โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ประจำปี 2563

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

- อุดหนุน โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม พ.ศ.2563 หมู่ที่ 1 บ้านสบหนอง

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 1 บ้านสบหนอง

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 2 บ้านป่าเมี่ยง

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 3 บ้านตาลชุม

อุดหนุน โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม พ.ศ.2563 หมู่ที่ 4 บ้านสบสาย

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 4 บ้านสบสาย

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 5 บ้านปงหนึ่ง

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก่ง

อุดหนุน โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม พ.ศ.2563 หมู่ที่ 7 บ้านน้ำป้าก

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 7 บ้านน้ำป้าก

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโป่ง

อุดหนุน โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม พ.ศ.2563 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยธนู

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยธนู

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแขม

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 11 บ้านปงสอง

อุดหนุน โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม พ.ศ.2563 หมู่ที่ 12 บ้านสบหนอง

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 12 บ้านสบหนอง

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 13 บ้านปงพัฒนา

อุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2563 หมู่ที่ 14 บ้านตาลชุม

-อุดหนุนโคงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  พ.ศ.2563 หมู่ที่ 1 บ้านสบหนอง

อุดหนุนโคงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  พ.ศ.2563 หมู่ที่ 2 บ้านป่าเมี่ยง

อุดหนุนโคงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  พ.ศ.2563 หมู่ที่ 3 บ้านตาลชุม

อุดหนุน โครงการทำน้ำหมักจากเศษอาหาร พ.ศ.2563 หมู่ที่ 5 บ้านปงหนึ่ง

อุดหนุนโคงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  พ.ศ.2563 หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก่ง

อุดหนุน โคงการจัดซื้อถังขยะโครงเหล็ก พ.ศ 2563 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโป่ง

อุดหนุนโคงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  พ.ศ.2563 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแขม

อุดหนุน โครงการน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 11 บ้านปงสอง

อุดหนุน โครงการส่เสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.2563 หมู่ที่ 12 บ้านสบหนอง

อุดหนุน โครงการส่เสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.2563 หมู่ที่ 13 บ้านปงพัฒนา

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 14 บ้านตาลชุม

โครงการอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำนวัตกรรม"เสปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง" ปีงบประมาณ 2563 รพ.สต.ตาลชุม

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รพ.สต.สบสาย

โครงการจัดการขยะมูลฝอยโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่186

โครงการคัดแยกขยะ โรงเรียนบ้านปง

โครงการส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านสบหนอง

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านสบสาย

โครงการ "สารธรรมฯ รักสิ่งแวดล้อม" โรงเรียนสารธรรมฯ

 

 
กิจกรรมของ อบต.

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2566
ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2565
ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202