ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย พ.ศ.2561
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


ประกาศ เรื่องอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศเรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาบริบาลท้องถิ่น

ประกาศผลการคัดเลือกอาสาบริบาลท้องถิ่น

ประกาศผลการคัดเลือกอาสาบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรืองกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ ปี64
ข้อมูลลานกีฬา
มาตรการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์ประชาชนในตำบลตาลชุม เชิญออกกำลังกาย ณ ลานป่าสาธารณะ หมู่ 3 ตำบลตาลชุม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ตาลชุม
แผนการจัดหาพัสดุปี 2563
หนังสือประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ 2563
ประกาศจังหวัดน่าน
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561
รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บภาษีต่างๆ
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ_ศ_2561
โครงการรางระบายน้ำ คสล_ตลาดสดตำบลตาลชุม
โครงการก่อสร้างลาน คสล_ ตลาดสดบ้านตาลชุม
โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล๊อคสำนักงาน อบต_ตาลชุม
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ บ้านห้วยโป่ง ม_8
โคงสร้างสร้างรั้วอิฐบล๊อคและรั้วลวดหนามตลาดสดตำบลตาลชุม
แบบ บก03
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสัมหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตาราง ปปช. 2561องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202