ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย พ.ศ.2561
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรืองกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ ปี64
ประกาศ เรื่องอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ข้อมูลลานกีฬา
มาตรการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์ประชาชนในตำบลตาลชุม เชิญออกกำลังกาย ณ ลานป่าสาธารณะ หมู่ 3 ตำบลตาลชุม
ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ตาลชุม
แผนการจัดหาพัสดุปี 2563
หนังสือประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ 2563
ประกาศจังหวัดน่าน
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561
รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บภาษีต่างๆ
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ_ศ_2561
โครงการรางระบายน้ำ คสล_ตลาดสดตำบลตาลชุม
โครงการก่อสร้างลาน คสล_ ตลาดสดบ้านตาลชุม
โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล๊อคสำนักงาน อบต_ตาลชุม
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ บ้านห้วยโป่ง ม_8
โคงสร้างสร้างรั้วอิฐบล๊อคและรั้วลวดหนามตลาดสดตำบลตาลชุม
แบบ บก03
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสัมหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตาราง ปปช. 2561องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202