ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562

โครงการถนนสวยพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2562

โครงการนมัสการพระธาตุฉิมพลี ประจำปี 2562 

โครงการปลูกป่าสร้างบ้านให้สัตว์ ประจำปี 2562 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนมีส่วนร่วม ประจำปี 2562

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลตาลชุม ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลตาลชุม ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ตำบลตาลชุม ประจำปีงบประมาณ 2562  

โครงการสามดวงใจ สายใยพ่อแม่ลูก สายใยพ่อแม่ลูก ประจำปี 2562  

โครงการอบรมเข้าค่ายครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี 2562  

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ ระยะที่5 ประจำปี 2562  

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารฯ ประจำปี 2562  

โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ฯ ประจำปี 2562  

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (บริการนอกสถานที่)  

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

รณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย
กิจกรรมของ อบต.

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2565
ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2564
ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2563องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202