ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


โครงการ สปสช. ประจำปี 2563

โครงการเด็กน้อยยิ้มสวย ฟันใส ศพด. ตาลชุม ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการเด็กน้อยฟันดี ยิ้มสวย ศพด. บ้านปง ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการสมวัย ศพด. บ้านปง ประจำปี 2563

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ ในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.ตาลชุม

โครงการเพิ่มความรู้ ลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  รพ.สต.สบสาย

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพอย่างไรเมื่อเกิดวิกฤติหมอกควัน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

โครงการป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจากที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก 6 เดือน - 2 ปี

โครงการพัฒนาศักยภาพ  อสม.ในการคัดกรองวัณโรคในผู้สูงอายุ รพ.สต.สบสาย

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการตรวจคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่าย การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตำบลตาลชุม ชมรม อสม.ตำบลตาลชุม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจรทางบกและการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินอื่นๆ รพ.สต. ตาลชุม

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคจิตเวช ผู้ป่วยสมองติดยาและแอลกอฮอล์

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นจากอุบัติเหตุฉุกเฉินจราจรทางบก และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆ รพ.สต. สบสาย

 

 

 

 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตาลชุม

โครงการ สปสช. ประจำปี 2565
โครงการ สปสช. ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202