ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


แบบ บก03

แบบ บก03 รางระบายน้ำ คสล_ ม_14

แบบ บก03 ท่อระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยฝาด ม_13 

แบบ บก03 ท่อระบายน้ำ คสล_ ม_11

แบบ บก_03ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล_ บ้านห้วยธนู ม_9 

แบบ บก_03 รางระบายน้ำ คสล_ ม_11

แบบ บก_03 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล_ บ้านสบหนอง ม_12 

แบบ บก_03 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล_ บ้านสบหนอง ม_1

แบบ บก_03 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล_ บ้านปงหนึ่ง ม_5 

แบบ บก_03 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล_ บ้านน้ำป้าก ม_7

 

 

 

 

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ปี2566
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ปี 2565
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ปี 2564
การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ
รายงานปัญหาร้องทุกข์/แก้ไข
มาตรการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563
แบบรายงานต่างๆ ประจำปี 2563
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
กฏหมาย อปท.
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารเพื่อพาณิชย์และพักอาศัย และการประมูลให้เช่าตลาดสด บ้านตาลชุม หมู่ที่ 3 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ประกาศ เรืองกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ ปี64
ประกาศ เรื่องอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ข้อมูลลานกีฬา
มาตรการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์ประชาชนในตำบลตาลชุม เชิญออกกำลังกาย ณ ลานป่าสาธารณะ หมู่ 3 ตำบลตาลชุม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ตาลชุม
แผนการจัดหาพัสดุปี 2563
หนังสือประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ 2563
ประกาศจังหวัดน่าน
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ_ศ_2561
โครงการรางระบายน้ำ คสล_ตลาดสดตำบลตาลชุม
โครงการก่อสร้างลาน คสล_ ตลาดสดบ้านตาลชุม
โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล๊อคสำนักงาน อบต_ตาลชุม
โครงการก่อสร้างถนน คสล_ บ้านห้วยโป่ง ม_8
โคงสร้างสร้างรั้วอิฐบล๊อคและรั้วลวดหนามตลาดสดตำบลตาลชุม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสัมหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตาราง ปปช. 2561องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202