ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

งบแสดงฐานะการเงินใหม่61

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

งบแสดงผลการดำเนินงานจายจากเงินรายรับและ

ตามแผนงานเคหะและชุมชน61

ตามแผนงานการเกษตร61

ตามแผนงานการพาณิชย์61

ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ61

ตามแผนงานการศึกษา61

ตามแผนงานงบกลาง61

ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป61

ตามแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน61

ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์

 
รายงานทางการเงินประจำเดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 ประจำ 6 เดือน
รายงานการเงินไตรมาส 4 ปี 2560 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินไตรมาส 3 ปี 2560 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย
ไตรมาส 2 ปี 2560 ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย
ไตรมาส 1 ปี 2560 ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย
ไตรมาส 2 (รายรับ - รายจ่าย) ปี 2560
ไตรมาสที่ 1 (รายรับ - รายจ่าย) ปี 2560องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202