ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


1.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21

หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน

 

 
คู่มือสำหรับประชาชน

2.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
3.การขออนุญาตใช้น้ำประปา
4.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
5.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
6.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8.การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
7.การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่
9.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
10.การรับชำระภาษีป้าย
11.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
12.การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
14.การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
13.การช่วยเหลือสาธารณภัย
15.นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
15.ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202