ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทย


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมประจำปี พ.ศ. 2560 article

คำสั่งที่ 454.pdf

คำสั่งที่ 467.pdf

คำสั่งที่ 487.pdf

คำสั่งที่488.pdf

คำสั่งที่ 489.pdf

คำสั่งที่ 490.pdf

คำสั่งที่ 491.pdf

คำสั่งที่ 496.pdf

คำสั่งที่ 497.pdf

คำสั่งที่ 499.pdf

คำสั่งที่ 549.pdf

คำสั่งที่ 562.pdf

คำสั่งที่ 566.pdf

คำสั่งที่567.pdf

คำสั่งที่ 570.pdf

คำสั่งที่ 572.pdf

คำสั่งที่ 575.pdf

คำสั่งที่ 576.pdf

คำสั่งที่ 578.pdf

คำสั่งที่ 579.pdf

คำสั่งที่ 582.pdf

คำสั่งที่ 583.pdf

คำสั่งที่ 584.pdf

คำสั่งที่ 585.pdf

คำสั่งที่ 586.pdf

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม

คำสังเกี่ยวกับการมอบอำนาจและการรักษาราชการแทน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์โอทอปตำบลตาลชุม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เรื่อง เปลี่ยนแปลงการอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202